Avfall - Dispens hushållsavfal

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjligheten för två hushåll att ha en gemensam avfallsbehållare.  Förutsättningen för dispensen är att ingen olägenhet uppstår. Det sammanlagda antalet boende på fastigheterna får inte överstiga 5 personer. Grundavgift betalas av varje fastighet och kärlavgift delas lika mellan de sökande. Medgivande till dispens upphör att gälla vid förändrade ägarförhållanden eller efter 5 år om inte förlängning begärs. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik