Avfall - Dispens hushållsavfal

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjligheten för två hushåll att ha en gemensam avfallsbehållare.  Förutsättningen för dispensen är att ingen olägenhet uppstår. Det sammanlagda antalet boende på fastigheterna får inte överstiga 5 personer. Grundavgift betalas av varje fastighet och kärlavgift delas lika mellan de sökande. Medgivande till dispens upphör att gälla vid förändrade ägarförhållanden eller efter 5 år om inte förlängning begärs. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik