Avfall - Dispens hushållsavfall - slam

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjlighet att få förlängt hämtningsintervall av slam. Förutsättningen är att det finns en godkänd och fungerande avloppsanläggning samt att den är lågt utnyttjad. Tömningsintervallet för slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättvatten kan förlängas till vart tredje år. Tömningsintervallet för slamavskiljare med ansluten vattentoalett kan förlängas till vartannat år. Medgivande till dispens upphör att gälla efter 10 år om inte förlängning begärs. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet. 2021 är avgiften 981 kronor per timme. 

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik