Avfall - Dispens hushållsavfall - slam

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjlighet att få förlängt hämtningsintervall av slam. Förutsättningen är att det finns en godkänd och fungerande avloppsanläggning samt att den är lågt utnyttjad. Tömningsintervallet för slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättvatten kan förlängas till vart tredje år. Tömningsintervallet för slamavskiljare med ansluten vattentoalett kan förlängas till vartannat år. Medgivande till dispens upphör att gälla efter 10 år om inte förlängning begärs. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik