Avfall - Dispens förlängt hämtningsintervall - slam och/eller sluten tank

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjlighet att få förlängt hämtningsintervall av slam. Förutsättningen är att det finns en godkänd och fungerande avloppsanläggning samt att den är lågt utnyttjad. Tömningsintervallet för slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättvatten kan förlängas till vart tredje år. Tömningsintervallet för slamavskiljare och/eller sluten tank med ansluten vattentoalett kan förlängas till vartannat år. Dispensen upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrat nyttjande av fastigheten, tidsbegränsning kan anges i beslutet.  Bestämmelserna finns i Lokala avfallsföreskrifter för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet. 2024 är avgiften 1076 kronor per timme.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik