Naturvård - Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag liksom längs kusten och i skärgården. Syftet med strandskyddet är att på lång sikt trygga allmänhetens tillgång till stränderna. Det ska också bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att till exempel uppföra nya byggnader eller anordningar. Det finns i vissa fall möjlighet att medge undantag från förbuden i bestämmelserna. För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Den planerade åtgärden får inte heller strida mot strandskyddets syfte.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan den planerade åtgärden ska genomföras.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.
När du använder denna tjänst lämnar du plattformen och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik