Avfall - anmälan om användning vid anläggningsarbeten

LÄS MER

Ska du använda schaktmassor eller rivningsmassor i anläggningsarbeten ska du fylla i denna blankett. Detta om det finns risk att mark eller vatten förorenas. Att använda massor är positivt ur miljösynpunkt. Detta under förutsättning att det görs utan risker för människors hälsa och miljön. Användning av väl utsorterat avfall som byggnadsmaterial för t.ex. bullervall, vägbank eller markutfyllnad är därför möjligt.

 

För att få använda avfall som byggnadsmaterial krävs att följande uppfylls:

  • Ändamålet ska vara anläggningsändamål. Syftet får inte vara att endast bli av med avfallet, det måste vara någon ”nytta” med uppläggningen.
  • Föroreningsrisken ska vara liten. Det får inte vara förorenat av t.ex. olja, innehålla armering, trä eller färg.
  • Naturmiljön på platsen ska inte påverkas negativt.

För mer information se kommunens hemsida under "Återanvända schaktmassor”.

Anmälan ska göras i god tid innan användningen, minst sex veckor innan.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera. 

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik