Ansökan om nyetablering av fristående förskola och/eller pedagogisk verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om att bli huvudman för fristående förskola, fritidshem (utan skolenhetstillhörighet) eller annan pedagogisk verksamhet

Västerviks kommuns Barn- och utbildningsnämnd prövar om sökanden uppfyller de krav som anges i Skollagen och prövar om verksamheten har påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Ansökan prövar om sökanden:

  • har förvärvat, genom erfarenhet eller på annat sätt, insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten och har förutsättningar att följa dessa
  • har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten
  • är lämplig, det vill säga sökandes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse

(Skollagen 2 kap. 5 § och 25 kap. § 10)

Ansökan görs i e-tjänsten och den är utformad på så sätt att den ger sökanden möjlighet att visa att den har de förutsättningar som beskrivs ovan. Ansökan är omfattande och det är därför möjligt att spara ansökan och återuppta den vid ett senare tillfälle. I e-tjänsten kan sökanden följa handläggningsprocessen.

Handläggningen av ansökan sker i flera steg. Först undersöks om ansökan är komplett och om alla handlingar inkommit. Vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning kan Barn- och utbildningsförvaltningen komma att hämta in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogden, Skatteverket och kreditupplysningsföretag. Därefter görs en fortsatt prövning av ansökan i sin helhet. Detta steg kan komma att omfatta intervju med sökanden och granskning av lokal. Utöver vad som framkommer i ansökan, eventuell intervju och lokalgranskning kan även andra uppgifter komma att ligga till grund för beslut. De andra uppgifterna kan exempelvis vara tidigare anmälningsärenden och tillsynsbeslut i det fall sökanden har engagemang i en annan verksamhet inom skolväsendet. Utöver den prövning som görs av ansökan kräver Västerviks kommun att om sökanden beviljas tillstånd ska sökanden följa Västerviks kommuns Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst sex månader efter att en komplett ansökan inkommit. Barn- och utbildningsnämndens beslut meddelas sökanden inom kort efter att beslutet är taget i nämnden och meddelas via e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Roll i företagsstyrelse
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa