Avfall - Dispens hushållsavfall

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjlighet att få tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Om det även finns enskilt avlopp på fastigheten gäller det även slam. Förutsättningen är att fastigheten är obebodd. Rättsfall pekar mot att max tre besök per år och en övernattning medges.  Avstängning av sophämtning kan medges från 6 månader upp till 5 år. För slam gäller minst 1 år. Medgivande till dispens upphör att gälla vid förändrade ägarförhållanden eller ändrat nyttjande av fastigheten eller efter 5 år om inte förlängning begärs. Bestämmelserna finns i Lokala föreskrifter för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet. 2024 är avgiften 1076 kronor per timme. 

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik