Ansökan - Planbesked

LÄS MER

Ett planbesked ska ge dig ett tydligt svar på om kommunen kommer att pröva ditt ärende i ett planläggningsarbete eller inte. Ett planbesked är ett förhandsbesked där kommunen tar ställning till om åtgärden som ansökan gäller är lämplig eller inte är lämplig att genomföra. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt.

Vid ett positivt planbesked finns det angivet en uppskattad tidsperiod för planprocessen. Det är viktigt att komma ihåg att planbeskedet inte är ett slutgiltigt besked om att en detaljplan antas, utan det är en bekräftelse på att kommunen är beredd att pröva ärendet och att utreda markens lämplighet för den föreslagna åtgärden.

Om du får ett negativt planbesked innebär det att inget planarbete påbörjas. Du får då motiveringar av skälen till detta. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) har du ingen möjlighet att överklaga ett beslut om planbesked.

Så ansöker du
En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Syftet ska beskrivas och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Omfattar ansökan byggnader eller annan anläggning måste ansökan också innehålla en beskrivning av karaktären och ungefärlig omfattning av förslaget. Blanketten behöver inte innehålla detaljerad information som miljökonsekvenser eller liknande.

För att kunna hantera en ansökan om planbesked så effektivt som möjligt rekommenderas att du tar kontakt med samhällsbyggnadsenheten för ett gemensamt möte i samband med ansökan.

Handläggningstider
Västerviks kommun har ett servicelöfte som innebär att du får ett besked på din ansökan om planbesked inom tre månader från den dag då din ansökan är komplett.

 

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Enheten för samhällsbyggnad
vasterviks.kommun@vastervik.se
010-355 40 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vastervik.se